Skip to Content to Homepage
Published ID Title
25 Vệ sinh cá nhân
26 个人卫生
27 لماذا سلامة الطعام؟
28 Tại sao phải an toàn thực phẩm?
29 为什么要食品安全?
30 مُسبّبات الحساسية الغذائية
31 Dị ứng thực phẩm
32 食品过敏原
34 청소와 위생처리
35 식품의 배달, 저장, 진열
36 식품 오염
37 식품 취급
38 개인위생
39 왜 식품 안전인가요?
40 식품 알레르겐
41 ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
42 ਭੋਜਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ
43 ਭੋਜਨ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ
44 ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ
45 ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ
Back to top