Skip to Content to Homepage

Nhiễm bẩn thực phẩm

Introduction

Trong chủ đề này, bạn sẽ tìm hiểu về một trong những khía cạnh quan trọng nhất của an toàn thực phẩm, nhiễm bẩn thực phẩm.

Nếu bạn không hiểu nhiễm bẩn thực phẩm xảy ra thế nào hoặc cách phòng tránh thế nào, bạn sẽ không thể làm việc an toàn với thực phẩm.

When you complete this topic you will be able to:

MÔ TẢ

  • ba cách thực phẩm có thể bị nhiễm bẩn
  • các triệu chứng ngộ độc thực phẩm
  • vai trò của nhiễm vi khuẩn trong ngộ độc thực phẩm
  • Hư hỏng thực phẩm
  • vùng nhiệt độ nguy hiểm
  • các loại khác nhau của thực phẩm rủi ro cao và thực phẩm rủi ro thấp
  • những điều được làm và không được làm liên quan đến lây nhiễm chéo

There are 5 subject areas within this topic to complete

Back to top